ขอใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอก
Outpatient Self Isolation (OPSI)
โรงพยาบาลราชวิถี


หมายเหตุ : จะพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้เมื่อครบการกักตัวหลัง 5 วัน