ระบบจองห้องพิเศษออนไลน์ โรงพยาบาลราชวิถี

บัตรทอง


สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน

ประกันสังคม


สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่าอาหาร 400 บาท/วัน

หอผู้ป่วย พิเศษรวม
(2 เตียง)
พิเศษรวม
(4 เตียง)
พิเศษรวม
(5 เตียง)
VIP
SUPER VIP A B
นรีเวช - - 600 (ญาติเฝ้าไม่ได้) 3,300 2,800 2,300
ศัลยกรรม - - 600 (ญาติเฝ้าไม่ได้) 3,300 2,800 2,300
ออร์โธปิดิกส์ - - 600 (ญาติเฝ้าไม่ได้) 3,300 2,800 2,300
โสต ศอ นาสิก - - - 3,300 2,800 2,300
อายุรกรรม - 1300 (ญาติเฝ้าได้) - 3,300 - 2,300
จักษุ 900 - - - - 2,300

ห้องพิเศษ SUPER VIP


เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะอาหาร

ห้องพิเศษ VIP (A)


เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะอาหาร

ห้องพิเศษ VIP (B)


เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น, เตาไมโครเวฟ, ตู้เสื้อผ้า (เฉพาะผู้ป่วยหอจักษุ ไม่มีตู้เสื้อผ้า)

ประเภทห้อง ชำระส่วนเกินเพิ่ม
พิเศษรวมอายุรกรรม (4 เตียง) 150 บาท/วัน
พิเศษรวมจักษุ (2 เตียง) ไม่เสียส่วนเกิน
SUPER VIP 1,150 บาท/วัน
VIP (A) 900 บาท/วัน
VIP (B) 650 บาท/วัน

ตึกสิรินธร


ชั้น 3 ICU ศัลยกรรมทั่วไป , ICU ศัลยกรรมประสาท-สมอง
ชั้น 4 สามัญจักษุชาย-หญิง , พิเศษรวมจักษุหญิง , พิเศษ VIP จักษุ ก-ข , สามัญรังสีรักษาชาย-หญิง , พิเศษรวมรังสีรักษาชาย-หญิง , พิเศษ VIP รังสีรักษา
ชั้น 5 สามัญสูติกรรม 5 ก , พิเศษ VIP สูติกรรม 5 ก
ชั้น 6 สามัญอายุรกรรม 6ก-6ข , พิเศษรวมสูติกรรม 6ข , พิเศษ VIP สูติกรรม 6ก
ชั้น 7 สามัญนรีเวช , พิเศษรวมนรีเวช 7ข , พิเศษ VIP 7ก , หอผู้ป่วยประกันสังคม
ชั้น 8 สามัญศัลยกรรมชาย-หญิง , พิเศษรวมศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ (กระดูก) 8ข , พิเศษ VIP 8ก
ชั้น 9 สามัญโสต ศอ นาสิกชาย-หญิง , สามัญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะชาย-หญิง , พิเศษ VIP ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ , พิเศษ VIP 9ก
ชั้น 10 สามัญออร์โธปิดิกส์ (กระดูก) ชาย-หญิง , พิเศษ VIP 10ก , พิเศษ VIP 10ข

ตึกอายุรกรรม


ชั้น 1 ICU อายุรกรรม
ชั้น 2 สามัญอายุรกรรมหญิง , พิเศษ VIP อายุรกรรม
ชั้น 3 สามัญอายุรกรรมหญิง , พิเศษรวมอายุรกรรม , พิเศษ VIP อายุรกรรม

ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน , ห้องสังเกตอาการ
ชั้น 2 ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) ชาย-หญิง
ชั้น 3 สามัญศัลยกรรมประสาท-สมอง ชาย-หญิง , อุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉินสามัญ

ตึกสะอาด ศิริพัฒน์


ชั้น 2 ICU ศัลยกรรมหัวใจ
ชั้น 3 สามัญศัลยกรรมหัวใจชาย-หญิง , ICU เด็กศัลยกรรมหัวใจ
ชั้น 4 พิเศษ VIP ศัลยกรรมหัวใจ